Thứ Bảy, tháng 4 20, 2024

* Thơ chưa cháy

 Em chưa đốt cháy 
thơ anh?
Cũng chưa duyên cớ 
tình anh - bạn bè.
Anh chưa phản bội 
lời thề?
Đồ cúng để cúng 
đồ thờ phải kiêng.
Ảnh fb bxl 
Thức ăn nào đãi 
nhậu liền,
Của Người của Thánh 
bạc tiền biết phân.
Để em 
còn đọc thơ anh?
Để cà phê sáng 
luyến thanh giọng cười.
Để nhìn nhau 
những ngày vui…
Không thì bằng hữu 
mỗi nơi ơi buồn.
Khí giới 
gây nước mắt tuôn…
Lời thơ nghẹn tắt 
uất luôn đâu rồi.
Không em 
có gã sụt sùi…

Google dịch:

I haven't burned it yet
your poetry?
There is also no reason
brotherhood - friends.
He hasn't betrayed yet
oath?
Offerings for worship
Worship items must be durable.
What food to treat?
drink immediately,
Of the Holy One
Money knows how to divide money.
Let me
Still reading your poetry?
For morning coffee
laughing loudly.
To look at each other
happy days…
If not, then friends
Every place is sad.
Air realm
causing tears…
The poem choked up
I'm always upset.
No
There's a guy sobbing...