Thứ Tư, tháng 4 03, 2024

* Tháng ba

Tháng ba 
còn tiết gì không?
Khác thường nắng gió 
khó lòng mẹ tôi.
Nhức đau, mỏi mệt, 
rã rời,
Thuốc men, bác sĩ…
nhưng trời nào tha.
Ảnh fb bxl
Mẹ biết trước 
những ác tà,
Cơn dông chiều xế 
mưa sa tối này.
Máy trợ thở 
chuẩn bị ngay,
Kiểm tra áp huyết 
phòng khi lỗi nhầm.
Sẵn sàng mọi thứ 
kịp cần..
Cuối xuân tiết lạnh 
chuyển dần nắng gay.
Tháng ba 
sương sớm mỏng dày,
Gây mê lũ trẻ 
ngây ngây người già.
Rét nàng Bân (*)
còn xót xa!

(*) Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân…

Google dịch:

With so many children and grandchildren coming to visit this morning, Mom looked unusually fresh!

March
Any more details?
Unusually sunny and windy
It's hard for my mother.
Pain, fatigue,
disjointed,
Medicines, doctors…
but God does not forgive.
Mom knew in advance
the evil ones,
Late afternoon thunderstorm
This dark rain.
Ventilator
prepare now,
Check blood pressure
in case of mistake.
Have everything ready
just in time..
Late spring is cold
Gradually turning sunny.
March
thick, thin morning dew,
Anesthetize the children
bewildered old people.
Miss Ban (*)
still sad!

(*) January is cold, February is cold, March is cold, Ban...