Thứ Ba, tháng 4 16, 2024

* Như ánh dương

 Dường như 
không có gì sai!
Về ý nghĩa lý 
như hài như chân.
Ohlala! 
họ xếp vần,
Mẫu tự thành chữ 
từng phần thành câu.
“Không thể sống 
không tình yêu”!
Hoa không thể nỡ 
cho nhiều hương thơm.
Khi bầu trời 
không ánh dương…
Ảnh fb Ohlala


Google dịch:

Sound
nothing wrong!
About the logical meaning
like comedy like feet.
Ohlala!
they rhyme,
Letters into words
each part into a sentence.
“Can't live
no love"!
Hoa cannot bear it
gives lots of fragrance.
When the sky
no sunlight…