Thứ Ba, tháng 4 02, 2024

* Nancy & Nilchole

Ảnh fb bxl 

“Có ra đi để có về,
Có trao có nhận đề huề mọi nơi.
Có vật đổi có sao dời,
Có qua đêm tối tới thời bình minh…
Sống cho trọn vẹn nghĩa tình!
Có duyên và nghiệp có mình và ta.
Có làng xóm có trong nhà,
Có tranh chấp thủ có hoà bình an.
Có liên hệ có vô can,
Luân thường gìn giữ qua ngàn thịnh suy.
Minh đạo mang hữu vô vi…”


Google dịch:

Today, our family has 2 children (Nancy & Nichole) from Melbourne to Quy Nhon to visit Grandma.
Congratulations on your health!
Van An!

“If you leave, you will return,
There are offers and draws everywhere.
Something changes, something moves,
Through the dark night until dawn...
Live to the fullest!
There is fate and karma, there is you and me.
There are villages in the house,
Where there is conflict, there is peace.
There is a connection, there is innocence,
Luan is always preserved through thousands of prosperity and decline.
The Ming Dao brings about existence and inaction..."
Bxl.