Thứ Năm, tháng 4 25, 2024

* Sân sau

 Ai mê bề mặt
cứ mê?
Còn tớ mệt quá 
phủ phê tầng bì…
Ảnh ghép fb
Hì hì 
phía sau hì hì,
Tớ theo phát ốm 
chỉ vì vẫy thôi.
Đê mê
đỉnh, điểm, núi, đồi,
Cũng là bàn thạch đúng rồi 
sân sau.
Xót xa lắm 
sợ nó đau!
Giá mấy cũng phải 
cắm đầu tầm hương.
Bốn nghìn năm 
giấc mộng thường!
Cái mùi thum thủm (*)
vấn vương nợ đời.
Mua vui đặt để 
có nơi…

(*) Xin lỗi bạn đọc nghen.

Google dịch:

Who loves being face to face
love it?
And I'm so tired
covered with a layer of coffee…
Hehe
behind hehe,
I'm sick
just for waving.
Crazy
peak, point, mountain, hill,
It's also a stone table, right
backyard.
Very sorry
I'm afraid it will hurt!
The price is right
Put incense sticks.
Four thousand years
normal dream!
The smell is terrible
Debt problems in life.
Buy and order
there are places…