Thứ Sáu, tháng 4 19, 2024

* Chẳng có già

 Nào có già đâu, tớ chẳng già?
Chỉ là dáng dấp chuyện bì da,
Tâm cang cốt cách nào hiển lộ,
Thời biết chi đâu bảo tớ là…
Ảnh Alolo
Khái niệm trẻ già nói cho vui,
Quan trọng là chẳng bỏ cuộc chơi,
Quanh năm đây đó như lãng tử,
Tóc râu dài trắng phích trêu ngưi…

Bạn trẻ nhìn tranh bạn trẻ cười,
Nghĩ rằng trong ảnh chẳng phải tôi,
Thằng cha ây ấy trông thấy chán,
Chú bé đây nầy đích thị tôi!

Trẻ gái lại qua chẳng khoái nhìn,
Đằng đó yếu rồi xứng gì em,
Chưa chắc vài viên đà hồi sức,
Thôi thôi thì cứ thử mà xem.

Được thử thì mừng quýnh trong tim,
Oh chao tôi nào dám thử em,
Ba vòng cân đối hồng môi mộng,
Mắt liễu mày thanh lộn nhịp tim…

Google dịch:

I'm not old, I'm not old?
It's just a matter of appearance,
How can the essence of the heart be revealed?
Who knows what to tell me...

The concept of young and old talking for fun,
The important thing is not to give up the game.
All year round, like a romantic,
Long white hair and beard tease people...

Young people look at pictures of young people and laugh,
Thinking that it's not me in the photo,
That guy looks bored,
This little guy is really me!

Young girls passing by don't like to look at them.
You're so weak over there, what are you worth?
It's unlikely that a few pellets will restore vitality.
Well, just try it and see.

When I try it, I feel happy in my heart,
Oh my, I wouldn't dare try you,
Three balanced rings of pink and dreamy lips,
Eyes and brows echoing the heartbeat...