Thứ Ba, tháng 5 07, 2024

* Bài thứ 8

 Thôi nghen 
viết 7 bài rồi,
Anh sẽ không nữa 
ngại đời thị phi.
Văn chương, 
thơ thẫn ích gì,
Phút giây lãng mạn 
có khi phải lòng.
Ảnh Minh Hoà
Để rồi 
gậy nện lưng còng,
Chối không ai tỏ 
tấm lòng thẳng ngay.
Ham vui 
phổ diễn tâm si…
Chưa đâu dám lạm 
đến câu ái tình.
Chốn Ta Bà
của chúng sinh,
Nhưng trong đâu đó 
có mình có ta.
Có bằng hữu 
còn lại qua…
Ngoài kia đô hội
thướt tha tiên bồng.
Rượu còn men 
sắc nhất hồng.

Google dịch:

Stop listening
I've written 8 articles.
I don't anymore
afraid of gossip life.
Literature,
What is the use of poetry?
Romantic moment
sometimes fall in love.
Then
hunchback beating stick,
Deny no one
straight heart.
Cheerful
universal expression of delusion…
No one dares to abuse it
to the love story.
My place
of living beings,
But in there somewhere
there is me, there is me.
Have friends
The rest is over…
Beautiful scenery out there
luxurious and fairy-tale.
Wine still has yeast
the brightest pink.
Feedback