Thứ Hai, tháng 5 27, 2024

* Qua Sài Thành

 Qua Sài Gòn 
nhìn gánh hàng rong,
Bỏ qua sao được 
tấm lòng xót xa,
Nỗi buồn đau 
thương quá cụ già,
Còng lưng đến chết 
góp quà cho quan…
Ảnh fb
Chúng như 
một lũ sói lang,
Tham lam tàn nhẫn 
mưu toan cáp duồng.
Đất vườn, nhà cửa, 
gạo cơm,…
Thân như nô lệ 
ngày càng khó khăn!
Có đủ miệng lưỡi 
bằng không?
Tiếng than oan nghiệt 
bội phần vang xa.
Đâu kẻ chánh, 
đâu người tà?
Cá mè một lứa 
vinh hoa cõi nào?
Có bao giờ biết 
lòng đau?
Thương già nghịch cảnh 
mất đâu vốn lành.
Cướp của già 
bán mua danh?

Google dịch:

Through Saigon 
look at street vendors,
How can you skip it? 
sorry heart,
Sadness and pain 
I feel so sorry for the old man,
Hunched to death 
donate gifts to officials…
They are like 
a bunch of wolves,
Cruel greed 
foolish plot.
Garden land, houses, 
rice,…
Body like a slave 
increasingly difficult!
Have enough tongues 
equal zero?
The harsh lament 
much resounding.
Where is the righteous person? 
Where are the evil people?
Bred of silver carp 
Which world is glorious?
Never know 
heart-broken?
Love old adversities 
Where did you lose your good capital?
Robbing the old man 
sell and buy fame?