Thứ Năm, tháng 5 16, 2024

* Số hai lẻ

 Nhấm chút thơm ngon 
liền muốn uống,
Nâng ly rồi không khích 
chẳng vui,
Tìm đâu gã nữa 
giờ quá trễ?
Thế thì chừng một một 
hãy khui…
Ảnh Song Hường
Cái độ chiều nay 
chỉ hai người,
Quan gia đâu 
biến mất hết rồi,
Thình lình kinh xuất 
ly đầy cạn…
Chuộng no say 
bán cái sự đời…
Có những buồn vui 
ở lòng người,
Khó nhưng 
chìm ẩn đáy biển khơi,
50 năm đó 
ai có nhớ?
Ai đã quên 
kẻ ngắm sao dời…

Google dịch:

Sip some deliciousness
immediately wanted to drink,
Raise your glass and don't get excited
not happy,
Where can I find him again?
Is it too late now?
So about one by one
Please open…
This afternoon's temperature
just two people,
Where are the officials?
it's all gone,
Sudden menstruation
the glass is full...
Love is full
sell life...
There are joys and sorrows
in people's hearts,
Difficult but
sunk to the bottom of the sea,
Those 50 years
Who remembers?
Who forgot?
stargazer moves...