Thứ Năm, tháng 5 23, 2024

* Vẫn là những trò chơi

 Chỉ là trò chơi thôi?
Lên non gọi là leo núi,
Ra khơi thì đi thuyền,
Diễn tuồng thì có diễn viên,
Chuyện hay chuyện nhạt người khen kẻ lờ,
Ảnh Ohalo
Tu thân sống đời bơ vơ,
Gia đình ngăn nắp con thơ vợ hiền.
Trò chơi quan hệ gắn liền…
Cũng chỉ là những mối duyên kịch hời?
Có khinh có trọng vai đời,
Hạnh phúc chốc lát thành người khổ đau.
Khi lợi quyền mâu thuẫn nhau…
Trò chơi bịt mắt mưu cầu luật nghiêm.
Vào trong chân bước qua thềm,
Bẫy thú, đuổi chuột mồi đem bắt mồi.
Vô hang bắt cọp cũng vui,
Băng sông tuôn suối tìm mồi nhữ cua.
Dùng tiền để tính hơn thua,
Cái gì vô giá trả mua nhiều tiền,
Có người xấu đẹp có kẻ vô duyên,
Đa thê đa oán tiền khiêng nghiệp dày,
Trò chơi nay đó mai đây,
Vui sao kia sáng nơi này tối đen?
Đẩy đưa người kiếp bon chen!

Google dịch:

Just a game?
Going up the mountain is called mountain climbing,
When going out to sea, take a boat,
When performing a opera, there are actors,
Good stories, boring stories, people praising others,
Cultivate yourself and live a lonely life,
A tidy family with children and a kind wife.
Relationship games associated with…
Are they just good romantic relationships?
There is contempt, there is weight in life,
Happiness instantly turns into suffering.
When interests conflict...
A game of blindfolded pursuit of strict rules.
Step inside and step across the steps,
Trap animals, chase away mice and bait to catch prey.
Going to a cave to catch a tiger is fun,
Cross rivers and streams looking for crabs.
Use money to calculate wins and losses,
What is priceless can be bought for a lot of money,
Some people are ugly and beautiful, some people are ungainly,
Polygamy and resentment bring heavy karma,
A game here and there tomorrow,
How happy is it to light up this dark place?
Pushing people around in a hustle and bustle!