Thứ Hai, tháng 5 13, 2024

* Bớt khổ

 Những điều Phật dạy 
chẳng hề sai?
Suy xét kỹ lại 
thực ai chứng thời?
Rồi Phật ơi!
nơi thân phận người,
Lục căn (*) có đủ 
sống đời thường yên,
Ảnh Internet 
Thiếu, mất,…đi một 
là rất phiền…
Khó khăn bất hạnh 
gắn liền xung quanh,
Muốn bớt khổ 
hoá hợp chúng sanh,
Trung đạo cứu cánh 
hộ mình an nhiên!

(*)Lục căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.

Google dịch:

What Buddha taught
is not wrong?
Consider carefully
Who really witnessed it?
Then Buddha!
in human condition,
The six bases (*) are sufficient
live a peaceful life,
Missing, losing,...going one
is very annoying…
Difficulties and misfortunes
attached around,
Want to reduce suffering
unite living beings,
The middle path saves the day
keep me safe!

(*)Six senses: Eyes, ears, nose, tongue, body and mind.