Thứ Bảy, tháng 5 18, 2024

* Bụt của ta

 Gã kia 
đừng chôm của ta,
Không dây không điện 
có mà ích chi.
Trả lại đây 
ngay tức thì,
Đường xa thư thả 
cứ đi mà tầm.
Ảnh Internet 
Chân lý 
trên đôi chân trần,
Trên đầu không nón 
có vừng hào quang.
Ta còn lo
chiếu giường sang,
Chưa sơn phết đủ 
giang san nhà Chùa.
Cửa Thiền ganh tị 
bán mua,
Tham danh hám lợi 
hơn thua cấp bằng.
Tiến sĩ Phật 
học bản căn,
Ta còn lên lớp 
pháp gần Chùa xa.
Tài nguyên đạo Bụt 
của Ta!

Google dịch:

That guy
Don't steal from me,
Wireless, no electricity
How can you cook and stir-fry?
Return it here
right now,
Relaxing long distance
Just keep going.
Truth
on bare feet,
No hat on head
a halo of light.
I'm still worried
luxurious bed mat,
Not painted enough
The pagoda's house.
Zen door is jealous
sell buy,
Greed for fame and profit
than or less than a degree.
Dr. Buddha
basic learning,
I still go to class
Dharma near Temple far away.
Buddhist resources
Mine!