Thứ Bảy, tháng 5 25, 2024

* Nụ hôn

 Ấy chết làm sao? 
Lại cứ muốn hôn em,
Có phải là ta 
gã cuồng…điên,
Có gì lộn xộn 
trong tâm lý,
Yêu rồi ư? Chẳng yêu! 
mỗi cận kề…trao nhau?
Ảnh Google 
Có thể là 
hấp lực của tạo hóa, 
Vào bình minh 
sáng chói mặt trời lên,
Của buổi chiều 
ánh dương vừa tắt,
Và những khi 
hoảng vội bởi màn đêm.
Rồi những khi buồn 
trong vẩn vơ,
Tâm hồn 
lơ lửng giữa vần thơ,
Nhớ em 
nhớ nhiều trong da diệt,
Trao nụ hôn phút chốc 
tình cờ…
Quấy rầy 
phiền nhiễu thế đủ chưa?
Hôn em từ phút ấy 
giao mùa,
Ái ân chẳng trọn 
tình chăn gối,
Vực dốc cao 
suối cát bóng trưa hè.

Google dịch:

How did he die? 
I still want to kiss you,
Could it be me? 
crazy guy... crazy,
What's messy? 
in psychology,
Already in love? No love! 
Every time we meet... we kiss!
Maybe 
the attraction of creation, 
At dawn 
the bright sun rises,
Of the afternoon 
The sunlight has just gone out,
And those times 
frightened by the night.
Then when you're sad 
in idly,
Soul 
hovering between poems,
Miss you 
remember much in the skin kill,
Give a kiss for a moment 
accidental…
Annoy 
Is that annoying enough?
Kiss me from that moment 
season changes,
Love is not complete 
sexual love,
High slope 
Sand stream shines at summer noon.