Thứ Hai, tháng 5 13, 2024

* Qua Đêm lửa tàn

 Ngày hôm qua,…
còn lại gì?
Có chăng giữ được 
ngữ này cho nhau,
Nhiều ảnh đẹp 
và chuyện cười,
Trong tim mắt sáng 
những lời mưa mây.
Ảnh Vân Nguyễn 
Cho đến khi 
cánh chim bay,
Nghìn trùng tay vẫy
mê say nghìn trùng.
Ngất ngây 
âm điệu vô cùng,
Không cung phách nhịp 
không vùng giới ranh.
Không tự ngã 
không tranh giành…
Gửi vào muôn thuở 
sử sanh bụi mờ.
Có thể còn 
vẫn là thơ?

Google dịch:

… yesterday,
what is left?
Maybe keep it?
this language of each other,
Beautiful photos
funny stories,
Bright eyes and heart
Cloud poems.
Until
flying bird wings,
Thousands of hands still clasped
passionately fascinated.
Ecstatic
infinite melody,
No rhythm
no boundaries.
No ego
no fighting…
Sent forever
dusty history.