Chủ Nhật, tháng 5 26, 2024

* Tìm em

Em ở đâu?
Đi tìm hoài chưa gặp!
Hơn nửa đời vẫn cứ vậy 
cơ đơn,
Vô duyên là 
nghiệp vô chơn ?
Người tôi muốn thấy 
ở phương kia rồi!
Ảnh fb Thuận Phúc Tiến.
Hay vì 
tôi lạc mất tôi…
Đã hoang tưởng giữa 
góc trời bao la.
Bước trong sương 
vô chánh tà…
Mình vớ vẩn mộng 
ngàn hoa riêng mình.
Vui đùa 
đánh mất xuân xanh…

Google dịch:

Where are you?
I've been looking for it but haven't found it yet!
More than half of my life is still like that 
single muscle,
Unlucky is 
baseless karma?
The person I want to see 
It's over there!
Or because 
I lost me…
Was paranoid between 
vast corner of the sky.
Step in the mist 
unrighteous and evil…
I have a silly dream 
thousands of flowers on their own.
Have fun 
lost green spring...