Chủ Nhật, tháng 5 19, 2024

* Cũng là trò chơi

 Còn gì quan trọng hơn 
người ơi !
Nếu khổng 
nghĩ ra chuyện chơi bời?
Du, ca, kịch, nghệ,
văn, thơ, tiếu,
Và “cái tôi” 
chưa kể ra … nơi?
Ảnh fb Khe Thạch
Tu cũng là 
trò chơi thôi mà?
Thiền đi … Định 
rồi Tuệ sẽ nhận ra,
Nhân sinh tham đắm 
trong vạn pháp…
Sự thật 
TRÒ ĐÙA ta với ta!
Xưa có 
Khổng Lão nhận thức ra,
Đem lễ làm khuôn mẫu 
mọi nhà,
Trò chơi cũ ấy 
còn bao kiểu?
Nhịn nhường rồi chỗ đứng 
sống điêu ngoa!

Google dịch:

What else is important?
anyone else,
If giant
Thinking of having fun?
Travel, music, drama, art, literature, poetry, jokes,
And “I”
Not to mention… where?
Cultivation is also
just a game?
Meditate... Concentrate
Then Tue will realize,
Humanity is greedy
in all things…
Truth
JOKE me with me!
There used to be
Confucius realized,
Use the ceremony as a model
every home,
That old game
How many styles are there?
Be patient and give your place
Live crazy!