Thứ Hai, tháng 5 06, 2024

* Quán vắng

 Cà phê 
lạnh ngắt vắng tanh …
Em đi đâu vậy 
khiến anh võ vàng.
Mặt trời tím 
buốt không gian,
Cây đàn hôm ấy 
anh mang theo nè!
Ảnh cô Hoà fb
Không người hát 
không người nghe,
Đợi chờ em đến 
sân hè quanh hiu.
Lý Tạo, Lý Bạch,…(*)
buồn thiu…
Thạch Tám, Ngũ Trảo,…(*)
 khởi nhiều lo âu.
Đoán xa gần
nệ thành câu!

(*) Biệt danh của nhóm bạn cùng sở thích “nói,cười”.

Google dịch:

Coffee
cold and deserted...
Where are you going
make him martial arts gold.
Purple sun
space cold,
The guitar that day
I brought it with me!
No one sings
no one listens,
Wait for me to come
The surrounding summer yard is deserted.
Ly Tao, Ly Bach,…
sad…
Thach Tam, Ngu Claw,…
 causes a lot of anxiety.
Guess near and far
make sentences!