Thứ Năm, tháng 5 23, 2024

* 5 bach lão gia

 Hôm nay giỗ Bác Bốn Đành, mừng hội ngộ 5 anh em Bạch tộc Nhơn Lý!
Ảnh cafe Trump Nl
Sao cứ chấp đời 
phải là như thế,
Và như kia 
mới gọi là đời?
Chẳng qua 
là những trò vui,
Mỗi người một vế 
nói, cười, khóc, than,…
Đừng buộc nhau 
sợi đa đoan!
Có chi đi nữa 
trong vòm trời xanh.
Hằng hà tinh tú 
vờn quanh,
Thân người hạt bụi 
vướn cành liễu non.
Sát na 
biết tới mất còn?

Google dịch:

Today is the death anniversary of Uncle Bon Danh, celebrating the reunion of the 5 Bach Nhon Ly brothers!

Why do you keep accepting life? 
must be like that,
And like that 
just called life?
It's nothing 
are fun games,
One side for each person 
talk, laugh, cry, complain,...
Don't force each other 
multi-hyphenate yarn!
No matter what 
in the blue sky.
A galaxy of stars 
hang around,
The human body is a speck of dust 
grow young willow branches.
Moment 
Did you know about it?