Chủ Nhật, tháng 5 05, 2024

* Chỉ là

 Động vật 
cũng có giác linh?
Cho nên muốn trốn 
đến vùng bình yên,
Lánh động đất 
tránh cháy lan,
Ôi thôi 
trời đất lấp ngàn lối đi?
Ảnh Internet 
Sinh nghề tử nghiệp 
một khi,
Nhúm chàm chàm bám 
đến khi mãn đời.
Muôn đời 
tiếng xấu lộng khơi,
Cháu con dư sống 
nhưng lời thị phi?
Sâu dân mọt nước 
ích gì!

Google dịch:

Animal
also have enlightenment?
So I want to escape
to a place of peace,
Avoid earthquakes
avoid fire spread,
Oh come on
Heaven and earth fill thousands of paths?
To live by the sword and die by the sword
once,
Pinching of indigo
until the end of life.
Forever
bad reputation,
Surviving grandchildren
but gossip?
Worms and water borers
What's the use!