Thứ Bảy, tháng 5 18, 2024

* Sinh nhật Lệ Hoa

Thêm tuổi nữa thôi có chi đâu?
Nhưng thêm tuổi nữa lại phát rầu,
Rồi thêm tuổi nữa em bà Ngoại,
Chắc chỉ thêm câu tuổi đá sầu?
Ảnh Lệ Hoa
Đá sầu vì tánh đá sầu thôi,
Chứ cõi yêu thương đó lỗi thời,
Ngày xưa đá cứ sầu vớ vẩn,
Chứ nay “Đá” ngự ở lòng tôi.
Thế có buồn chi nữa Đá không?
Xinh tươi như gái gái chưa chồng!
Như hoa xuân muộn trong mùa hạ,
Xoa dịu nắng hè ấm cuối xuân.
Thêm tuổi nữa thôi có chi đâu?
Có chăng sợ hương sắc phai màu,
Có chăng má môi em hoa phượng,
Rực rỡ thu rồi… những còn nhau?

Google dịch:

What's the point in just getting older?
But getting older makes me sad,
Then you get older, Grandma,
Maybe it's just adding the phrase "age of rocks and sorrow"?
Stone is sad because of the stone's nature,
But that world of love is outdated,
In the past, stones were always sad and meaningless,
But now "The Rock" resides in my heart.
So why bother anymore, Stone?
As beautiful as an unmarried girl!
Like late spring flowers in summer,
Soothe the warm summer sun in late spring.
What's the point in just getting older?
Are you afraid that the color will fade?
Maybe your cheeks and lips are poinciana flowers,
It's a brilliant autumn...but what about each other?