Chủ Nhật, tháng 5 12, 2024

* Sau Đêm Lửa Tàn

50 năm 
“Đêm lửa tàn”!
“Sự thật” hôm ấy 
miên man khôn cùng …
Lửa 
không là đuốc vỡ bùng,
Tàn phai kia đã 
sáng cùng thời gian.
Ảnh Gia Phong
Đêm thế hệ 
trong lầm than,
Kỷ nguyên bóng tối 
vô vàn nỗi đau.
Những lượt người 
nối bước nhau,
Công trình khai phóng…
mưu cầu tin yêu.
Trên biển động 
giữa hoang liêu,
Người Thầy chân chính 
mang nhiều đức nhân.
Trong tâm ánh lửa 
tình thân,
Bập bùng theo nhịp 
thâm trầm dịu êm.
“Đêm Lửa Tàn ” 
mãi trong tim…

Google dịch:

50 years
“The night of the fire”!
"The truth" that day
infinitely endless…
Fire
not a broken torch,
That fade already
morning at the same time.
Generation night
in misery,
Dark Age
countless pain.
Turns of people
follow each other,
Liberation project…
seek love.
On rough seas
amidst the wilderness,
True Teacher
carries many virtues.
In the heart of the fire
friendship,
Flickering to the beat
deep and gentle.
“The Night of the Burning Fire”
forever in my heart...