Thứ Năm, tháng 5 09, 2024

* Tâm lễ

 Như cầu đãnh lễ 
Phật trong tâm?
Dẫu biết 
đời qua lắm sai lầm,
Cánh trước thiền môn 
sinh, trụ…diệt,(*)
Ngỏ sau đầy ắp 
bụi tham sân…(**).
Ảnh Internet 
Chánh điện trống 
không tâm giác ngộ,
Từ bi 
phổ độ hộ lục căn…(***)
Trải dài nhân quả 
vô cùng tận,
Năng giới hành 
chuyển hóa thiện tâm!

(*) Sinh Trụ Hoại Diệt.
(**) Tham Sân Si.
(***)Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Ý.

Google dịch:

Like asking for respect
Buddha in mind?
Even though I know
Life is full of mistakes,
The front wing of the meditation gate
birth, existence...death,(*)
The back door is full
dust of greed and anger...(**).

The main hall is empty
no enlightened mind,
Merciful
universal protection for six apartments...(***)
Extend cause and effect
endlessly,
The ability to practice precepts
Transform kindness!

(*) Birth and Destruction.
(**) Greed, anger and ignorance.
(***)Nha Nhi Nhi Thi Thi Than Than Thu.