Thứ Bảy, tháng 5 04, 2024

* Có gì lạ đâu

 Bài thơ em viết 
gần chục năm rồi đó,
Tôi có nghe ngâm 
qua thơ nhạc đôi lần,
Đã phớt lờ đi 
như những việc không cần…
Có thể là không thể 
rồi âm thầm không muốn biết…
Ảnh Internet 
Vì có thể hay không thể 
tôi lớp người hèn nhát,
Thẹn thùng nhiều 
lời chân chính từ tâm,
Vịn vô minh 
ai cũng dễ mắc lắm sai lầm,
Rồi ai cũng sẽ 
tu vấn tâm tầm lẽ phải?
Có kẻ hẹp lòng
mới thấy người quảng đại…
Có điêu tàn 
sửa lại mới thấy áng vinh quang,
Có bóng mát vườn trong 
mới biết nắng gió ngoài đàng,
Gia đình, đất nước 
con hoang dẫy đầy…
Có đứa phá phách 
cũng có người dựng xây,
Việt Nam hiểu rõ lẽ này 
nghìn năm,
Việt tộc! 
trường tồn liệt oanh,
Hủy hoại kia cũng tính 
bức tranh tuyệt vời!
Cho đời sau cho lịch sử 
làm đèn soi,
Không nên tái tạo 
cuộc đời điêu linh,
Cảm ơn em 
giữ bên mình,
Tổ tiên nhắn nhủ
“Thành đồng bước chân ”!
Trách người 
phản bội tổ tông?

Google dịch:

Poem I wrote
It's been almost ten years,
I heard it
Through poetry and music a few times,
Ignored it
like unnecessary things...
It may not be possible
then silently didn't want to know...
Because it may or may not
I am a coward,
Very shy
true words from the heart,
Holding on to ignorance
Everyone is prone to making mistakes,
Then everyone will
Cultivate the mind and seek righteousness?
Some people are narrow-minded
I just saw a generous person...
There is ruin
Only by repairing can one see the glory,
There is a shade garden inside
I only know the sun and wind outside,
Family, country
Wild children abound…
Someone is destructive
There are also builders,
Vietnam understands this clearly
thousand years,
Vietnamese people!
eternally glorious,
That destruction also counts
great picture!
For future generations, for history
make a lamp,
Should not be recreated
magical life,
Thank you
keep with you,
Ancestor advice
“City of footsteps”!
Blame people
betray your ancestors?