Thứ Sáu, tháng 5 31, 2024

* Mông rách

 Nhờ chuyện này 
giúp quên 
chuyện kia!
Chán nghe tin tức 
nắng mưa 
cung đình,
Thất phu vô dụng 
hữu trách vô tâm?
Đôi mông 
quằng quại 
lâm râm nguyện cầu,
Bước tới mau 
đi về đâu?
Nhiễu nhương 
thảm nạn 
thương đau dân tình.
Ảnh fb

Google dịch:

Thanks to this 
helps forget 
that thing!
Bored of listening to the news 
weathered 
Kingdom,
Seven useless husbands 
responsible and heartless?
Double buttocks 
writhe 
silently praying,
Step forward quickly 
where to go?
Noise 
disaster 
people's pain and suffering