Thứ Hai, tháng 5 20, 2024

* Mắm ruột

 Mắm ruột kho 
thịt heo ba chỉ,
Với dĩa cà dòn dụm, 
cá lồ ồ,
Cơm trưa đạm bạc 
quê mùa,
Mẹ khen em nấu 
sao vừa miệng ngon!
Ảnh fb bxl 
Vũng Nồm 
về phố thêm hồn,
Gia đình quanh quẩn 
bữa cơm hữu tình.
Mặc cho đời 
lắm điêu linh,
Giữ gìn phong tục 
văn minh lâu dài!
Mắm ruột kho 
thịt heo ba chỉ,
Anh em tôi 
khảy hết nồi cơm,
Được rồi 
lở cỡ thèm ngon,
Quá no đầy bụng 
cà dòn khó tiêu?
Đi xa 
nhớ mắm Vũng 
nhiều…

Google dịch:

Braised intestine fish sauce
pork belly,
With a plate of crispy coffee,
oh giant fish,
Lunch is frugal
rustic,
Mom complimented me on cooking
How delicious it tastes!
Vung Nom
return to the city to gain soul,
Family around
friendly meal.
Wear the flow of life
very magical,
Preserve customs
long-term civilization!
Braised intestine fish sauce
pork belly,
My brothers
empty the rice cooker,
Alright
delicious cravings,
Too full and full
Crispy eggplant indigestion?
Go far
I miss Vung fish sauce so much…