Thứ Bảy, tháng 5 11, 2024

* Về với nhau

50 năm Đêm Lửa Tàn,
50 năm tưởng màu hoang phế,
50 năm về bên nhau nhé!
50 năm có trễ vẫn còn đây.
Lớp 4/kh 11
Tuy đã nhìn nhau chụm cúi đầu,
Oh ồ vẫn vậy tiếng chào nhau,
Trong niềm chờ đợi 50 đó,
Bao gian nan bạc trắng mái đầu…
Hội ngộ nhau rồi tay nắm tay,
Oh ồ khác quá thế mà hay,
Cụ bà ông dắt theo không vậy,
Cháu chắc sao rồi? Vui lắm thay!
50 năm ta trở lại trường,
50 năm mỗi người một phương,
50 năm hành trang kỷ niệm,
50 năm trong cuộc vô thường!

Google dịch:

50 years of the Night of Fire,
50 years of wasted thought,
Let's be together for 50 years!
Even if it's 50 years late, it's still here.
Even though we looked at each other and bowed our heads,
Oh oh it's still the same greeting,
In that 50-year wait,
Many hardships turn white hair...
Meeting each other and holding hands,
Oh oh so different and so good,
Would you like to bring your grandparents along?
Are you sure? What fun!
50 years we return to school,
50 years, each person goes their own way,
50 years of commemorative luggage,
50 years in impermanence!