Thứ Bảy, tháng 5 04, 2024

* Cõi buồn

 Không chờ ai chẳng đợi ai,
Đôi khi vài một ngày dài buồn tênh.
Đặc tên cái buồn “không tên”?
Không cần duyên cơ truy tìm làm chi.
Ảnh Quán Pleiku
Thản nhiên nó đến rồi đi,
Mong đừng vết tích đừng ghi lỗi lầm.
Có thể là em đã…nhầm?
Vô tình hữu ý ái ân mong cầu.
Tình yêu dẫu đã bạc đầu,
Lãng mạn tính cách sắc sâu của người.
Có thể kiếp nào một đôi!
Mây trôi én liệng qua trời bão dông.
Xuân rồi hạ, thu rồi đông,
Cảm ơn đời sống xoay vòng buồn vui.
Riêng cõi này em với tôi…

Google dịch:

Don't wait, don't wait for anyone,
Sometimes it's a long, sad day.
Name the "nameless" sadness?
There's no need to find anything by chance.
It casually comes and goes,
Please don't leave any traces or record any mistakes.
Maybe I was…wrong?
Intentionally and unintentionally, love and desire.
Even though love has turned gray,
Romance a person's profound personality.
Could it be a couple!
Clouds drifted across the stormy sky.
Spring then summer, autumn then winter,
Thank you for life's cycle of sadness and joy.
Just in this world, you and me...