Thứ Năm, tháng 5 09, 2024

* Chơi dai

Đợi đến bao năm 
đợi hết đời,
Tuổi thọ chúng sinh 
có đầy vơi,
Ước chừng thì được 
không chính xác,
Có đến thì đi 
đúng luật chơi…
Ảnh Internet 
Giáo lý Thích Ca 
dạy muôn loài,
Lụy phiền tham dục 
khổ đầy vơi,
Nào ai vượt thoát 
qua cám dỗ,
Bỉ cực lợi danh 
kiếp con người!

Phận là đầy tớ, 
đầy tớ thôi,
Chớ có mưu toan 
đoạt của người,
Càng cao lớn lắm 
càng nguy hiểm,
Bàn tay to 
che khuất mặt trời?

Hạ cánh an toàn 
lời nói chơi,
Bất công xã hội 
có đầy vơi,
Có nhiều có ít 
còn quá độ,
Làm sao con cháu 
được thảnh thơi?

Thiên tai là hoạ 
từ thiên tạo,
Đau khổ muôn loài 
có đầy vơi,
Gian manh là hoạ 
từ nhân tạo,
Người chớ huênh hoang 
tưởng là chơi!

Google dịch:

Then this morning people also called names... Fate and Karma?

Wait how many years?
wait forever,
Life span of living beings
full of it,
Approximately yes
incorrect,
Come and go
according to the rules of the game...

Shakyamuni teachings
teach all beings,
Depression and greed
full of suffering,
Who will escape?
through temptation,
Belgium is extremely famous
human life!

The duty of being a servant,
just a servant,
Don't make any plans
take from people,
Much taller
the more dangerous,
Big hands
obscure the sun?

Land safely
banter,
Social injustice
full of it,
There are many and there are few
still in transition,
How can children and grandchildren?
relax?

Natural disasters are disasters
from nature,
Suffering of all kinds
full of it,
Fraud is a disaster
artificial words,
Don't boast
imagine the game!
Feedback