Thứ Năm, tháng 5 09, 2024

* Yoga Vượng

 Mang kỳ công 
hiến cho đời…
Cho người cho bạn 
đồng thời cho ta.
Yoga hành 
một tinh hoa,
Rèn thể minh trí 
dung hoà chân nguyên.
Tinh thần, thể chất 
an yên…
Ảnh fb Yoga Vượng
Google dịch:

Bring feats
dedicate to life...
Give people to you
at the same time for me.
Yoga practice
an essence,
Train your mind and body
harmonizing the true essence.
Mentally, physically
peace