Chủ Nhật, tháng 5 19, 2024

* Chỉ là trò chơi

 Chỉ là đùa vui thôi…
Chiến tranh rồi sẽ tàn,
Sum họp để rồi tan,
Lên cao rồi xuống thấp,
Chẳng có gì hoang mang…
Ảnh kho sách fb
Chỉ là trò chơi thôi,
Quan tâm chi sự đời,
Hoa xinh có lượng thời,
Nay nở mai tàn phai,
Rồi về không hình hài…

Chỉ là một cuộc vui,
Hăm hở giữ một vai,
Hoá trang cho lộng lẫy,
Hết thời gọi trần ai,
Xuất sắc diễn hay tồi?

Chỉ là những trò chơi…
Văn chương hay một thời,
Quan có to có nhỏ,
Vai vế đủ ông tôi,
Đời sống vẫy mới vui…

Chấp nhất gì cuộc chơi!
Rồi cũng qua thôi mà,
Dài lâu như sông núi,
Vẫn mang nghiệp nổi trôi,
Sao cứ buồn lòng tôi?

Vốn chỉ là cuộc vui,
Đạo hay đời vẫn vậy,
Nhọc nhằn và thảnh thơi,
Khổ đau và hạnh phúc,
Những giả định chơi vơi…

Vũ trụ một sân chơi,
Trao đổi nhau biết rồi,
Chẳng bận tâm chi nữa,
Yêu thương lắm khổ rồi,
Gom góp vào … cho vui !

Google dịch:

Just joking…
The war will end,
Gather and then dissolve,
Up high then down low,
There is no panic…

It's just a game,
Why care about life?
Beautiful flowers last for a long time,
Today it blooms, tomorrow it fades,
Then return without a body...

Just having fun,
Eagerly holding one shoulder,
Dress up splendidly,
Time to call anyone out,
Excellent acting or bad?

Just games…
Great literature for a time,
There are big and small mandarins,
My grandfather has enough roles and responsibilities,
Life is new and happy...

What's the best game?
And then it's over,
As long as rivers and mountains,
Still carrying floating karma,
Why do you keep saddening me?

It was just fun,
Religion or life is still the same,
Hard work and leisure,
Suffering and happiness,
Assumptions play out…

The universe is a playground,
Let's talk to each other,
Don't care anymore,
Love is so painful,
Gather it all in... joy!