Thứ Hai, tháng 5 06, 2024

* Cô y tá

 Ơi cô y tá 
dễ thương…
Ra vô bệnh viện 
đã thường tuần nay.
Hỗm rày chẳng gặp 
sao nay?
Ở đâu ra vậy 
ơi này “dễ thương”!
Ảnh fb bxl
Cô quỵ tôi 
ngã trên đường,
Bằng đôi mắt đẹp 
tôi thương mắt cười.
Hau hau 
giống giống “ấy” người,
Năm xưa hôm ấy 
ngự rồi tim đau.
Tuy không còn gì 
của nhau,
“Dễ thương” đánh đúng 
trúng đau này này!
Có ai chưa 
cho anh hay…
Tình trong phút chốc 
có khi nghĩa đầy.
Yêu thương biết khổ 
lạ thay!

Google dịch:

Hey nurse
cute…
Go to the hospital
been normal this week.
Unfortunately, I haven't seen each other
what now?
Where did it come from
Oh hey, this is "cute"!
She bowed to me
fell on the road,
With beautiful eyes
I love smiling eyes.
Hau hau
like “that” person,
That old year
then my heart hurts.
Although there's nothing left
each other,
“Cute” hits the right note
This hurts!
Has anyone?
tell me…
Love in a moment
sometimes the meaning is full.
Love knows suffering
Strange!