Thứ Sáu, tháng 5 31, 2024

* Cà phê Quy Nhơn

 Cà phê sáng 
Quy Nhơn 
dữ dội,
Không vô tình 
tôi 
trông đợi 
hằng ngày,
Có hôm rủi 
lắm bữa may,
Hôm nào cũng 
ngắm mây bay 
lưng đồi,
Tâm tư 
rối 
lắm 
bời bời.
Ảnh Internet 

Google dịch:

Morning coffee 
Quy Nhon 
violently,
Not accidentally 
looking forward 
daily,
There are bad days 
some lucky day,
Every day 
watch the clouds fly 
hillside,
Confused mind 
very 
flustered.