Thứ Bảy, tháng 5 18, 2024

* Sư Minh Tuệ

 Đi … để lòng mình 
được thảnh thơi,
Bước chân rao giảng 
phúc cho đời,
Quy y tam bảo (*) 
chơn tâm đạo,
Câu nệ chùa to 
Phật chẳng vào?
Ảnh Internet 
Phật tự trong tâm 
của muôn loài!
Chánh tà đang lẫn lộn 
chơi vơi,
Tứ Y (**) lời ngọc 
truyền sau cuối,
Hạnh Từ Bi…
chẳng phí kiếp người!

(*) Tam bảo: Phật, Pháp và Tăng.
(**)Tứ Y:
-Y pháp bất y nhân.
-Y nghĩa bất y ngữ.
-Y trí bất y thức.
-Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa.

Google dịch:

Go... to your heart
be at ease,
Preaching footsteps
blessings for life,
Taking refuge in the three jewels (*)
true mind,
Respect the big pagoda
Buddha doesn't come in?
Buddha in mind
of all species!
Right and wrong are confused
play around,
Four Y (**) pearl words
transmitted last,
Hanh of Compassion…
No waste of human life!

(*) Three Jewels: Buddha, Dharma and Sangha.
(**) Four Medicines:
-Medical methods are not humane.
- Meaning, not language.
- The mind is unconscious.
- Whatever the meaning, whatever the meaning