Thứ Hai, tháng 5 06, 2024

* Dợt văn nghệ


Ảnh Gia Phong
Dịp nào nữa 
của trăm năm,
Kỷ nguyên, ký ức 
xa xăm nào tìm?
Duyên 
là cơ hội tự nhiên,
Tình 
là nhân dịp người tìm kiếm nhau.
Sát na 
tí tắc qua mau,
50 năm 
cũng qua mau có từng?
Ta có thể nói 
chưa từng,
Rồi vài hôm nữa 
vui mừng gặp nhau.
Tay nắm tay, 
đầu gật đầu…
Thế thôi quá đủ 
nghìn câu phân trần.
Quy Nhơn 
hội ngộ tri âm,
Khoá lớp mười một 
50 năm Lửa Tàn (*)
Ngại ngùng chi 
hỡi bạn vàng!

(*) Đêm Lửa Tàn là ký danh của đêm mãn khoá của khoá 11 SPQN 50 năm trước!

Google dịch:


Any other of hundreds of years,
Era, memory
How far away to find?
Duyen
is a natural opportunity,
Love
is an occasion for people to seek each other out.
Moment
Just a moment passes quickly,
50 years
Has it passed so quickly?
I can say
never,
Then a few more days
happy to meet you.
Hand in hand,
head nodding…
That's enough
thousand sentences of explanation.
Quy Nhon
soulful reunion,
Eleventh grade course
50 Years of Fire (*)
Why be shy?
O golden friend!

(*) Fire Night is the nickname of the graduation night of the 11th SPQN course 50 years ago!