Thứ Năm, tháng 5 02, 2024

* Từ khi

 Từ khi 
tìm được khí cơ,
Quên rồi sức ngựa 
cậy nhờ nghìn năm.
Từ khi 
biết dùng điện năng,
Quên rồi ánh sáng 
xa xăm sao trời…
Ảnh Internet 
Từ khi 
biết rõ về người,
Lòng này tan nát 
rối bời vì yêu.
Từ khi 
em biết tôi nhiều,
Bê tha khuya sớm 
lắm điều bê tha.
Từ đó 
em chẳng buông tha,
Cỡi lưng ngựa bạch 
băng qua ngàn trùng.
Tôi đưa em đến 
một vùng,
Văn minh cơ điện 
sống cùng thần tiên.
Thần tiên thấy 
ngựa bạch hiền,
Cho về hạ giới 
giữ yên kiếp này.
Từ đó 
chân chất thảo ngay…

Google dịch:

Since
find mechanical mechanism,
Forget horse power
rely on thousands of years.
Since
know how to use electricity,
Forget the light
distant stars...
Since
know people well,
This heart is broken
confused by love.
Since
you know me a lot,
Indulging late at night and early in the morning
many indulgent things.
From that
I won't let go,
Riding a white horse
cross thousands of insects.
I brought you here
a region,
Electromechanical civilization
live with fairies.
The gods see
white sage horse,
Return to the lower world
keep quiet in this life.
From that
honest and sincere…