Thứ Sáu, tháng 5 24, 2024

* Mong thay

 Phật tử tôi 
thành tâm van lạy,
Mong Sư Thầy tu 
hãy ra tu,
Hành đạo 
việc làm công phu,
Không phải chỉ 
cứ lo thu cúng dường?
Ảnh Google 
Tâm dấn tham 
bao nhiêu tội lỗi?
Tội phản sư, 
dối pháp lừa nhân,
Kịp thời chấn chỉnh 
hoạt tâm,
Tái quy y Giới 
giữ gần gìn xa!
Tái quy Phật 
lòng tà vung vứt,
Sám hối kinh 
đọc tụng nhiều thời,
Bao lâu 
đệ tử xa rời,
Bấy lâu Pháp Phật 
buông lơi tội tình!
Niệm khấn nguyện 
tái quy y Tăng,
Diệt ngã mạng 
ân cần tin tưởng,
Lục hoà 
bản đạo Tỳ Kheo,
Tu là tỉnh thức 
hành điều Phật khuyên!
Phật tử luôn 
thành tâm mong mỏi,
Sư là sư! 
Thầy phải ra Thầy!
Đừng gieo tiếng xấu 
không hay,
Tu không giới luật 
lừa cây dối cành!

Google dịch:

I am a Buddhist 
sincerely bow,
I hope you practice 
come out as a monk,
Practice 
elaborate work,
Not just 
Just worry about collecting offerings?
The mind is greedy 
How many sins?
Crime of treason, 
lie and deceive people,
Timely correction 
active mind,
Re-take refuge in the Precepts 
keep close and keep far!
Return to Buddha 
evil heart thrown away,
Repentance Sutra 
reciting many times,
How long 
distant disciples,
For a long time, Dharma Buddha 
Let go of sin!
Reciting prayers 
take refuge in the Sangha,
Destroy the ego 
kindly trust,
Luc Hoa 
the Bhikkhu path,
Cultivation is awareness 
Do what Buddha advised!
Always Buddhist 
sincerely hope,
A monk is a monk! 
Teacher must come out Teacher!
Don't spread bad reputation 
not good,
Practice without precepts 
deceive the tree and deceive the branch!