Thứ Tư, tháng 5 01, 2024

* Đọc tiếp thơ tôi

 Đọc thơ tôi, như em vẫn còn đọc tiếp,
Tìm thấy gì lạ lạ đoạn chỗ ấy chưa muốn sang trang,
Điệp khúc vui hay về thuật cảnh giao hoan,
Em muốn biết sự thật hay là phần do tôi bịa chuyện…
Ảnh fb Uyen Thy Nguyen
Không còn trẻ để dễ bị lừa tiết tình viễn tưởng,
Không còn thơ để dễ bị dẫn đến đam mê,
Em thích thơ hay hay chỉ vì đó là thơ,
Lời anh viết với ngôn từ dung dị?
Mắt môi em lúc này như đang diễn ý…
Tôi đọc đi đọc lại đọc mãi chẳng rõ ràng,
Lòng sao rồi? Tự hỏi đã miên man,
Phút chết lặng khi dung nhan kia vào miền phúc hậu!
Em chưa biết đã là thi nhân đời mang nhiều tội,
Thật lòng yêu và say đắm cũng thật lòng,
Thế đấy khi hỏi đến chuyện thuỷ chung,
Có đầy đủ và rồi cũng không đầy đủ.
Thì đọc thơ đọc thơ do anh viết,
Em không cần hiểu thâm ý xa vời,
Bản ngã kia thơ tựa tựa làn hơi,
Thở vội vã đùa vui nên tình tự !

Google dịch:

Read my poetry, as you continue to read,
Found something strange in that place and didn't want to turn the page yet,
A beautiful chorus about scenes of intercourse,
I want to know the truth or am I making it up...
No longer young enough to be easily fooled by fictional plots,
There is no more poetry to be easily led to passion,
I like good poetry just because it is poetry,
What do you write with simple language?
My eyes and lips seem to be expressing a meaning right now...
I read it over and over again, but it's not clear.
How's your heart? Wondering endlessly,
The moment of numbness when that face entered the blessed land!
I didn't know that poets carry many sins in life,
True love and passion are also true,
So when asked about fidelity,
There is completeness and then there is also incompleteness.
Then read poetry, read poetry written by me,
I don't need to understand the deep meaning,
That ego is poetic like a breath of air,
Breathing hastily, joking and having fun!